HeimPolitikk og innsynPostliste, innsyn og møte

Postliste, innsyn og møte

Innsyn postlister, journalposter og saker

(Om du ikkje får opp postlista kan du prøva å nytta ei anna nettlesar.)

Innsyn politiske møte og politiske fora

(Om du ikkje får opp nettsida kan du prøva å nytta ei anna nettlesar.)

Informasjon om eldre arkiv

Du kan tinge innsyn i avleverte papirarkiv via skjema: 

Klikk her for skjema til bestilling av opplysningar frå arkiva deponert hos Interkommunalt Arkiv i Hordaland. 

I arkivportalen kan du sjå kva dokumentasjon som er tilgjengeleg hos IKA Hordaland.
Klikk her for å sjå arkivportalen for Fedje kommune.

 Ein del arkivmateriale er digitalisert og tilgjengeleg hos Digitalarkivet: 

Klikk her for å sjå katalogen i Digitalarkivet.

Nyttige lenker: 

IKA Hordaland 

Innsynsrett i offentlege dokument og journalar

Du har rett til å krevje innsyn i offentlege dokument. Alle saksdokument i kommunen er offentlege, om det ikkje er gjort unnatak som er heimla i lov. Kommunen skal likevel vurdere om dokument som ikkje er offentlege, heilt eller delvis kan gjerast kjende (meirinnsyn). 

Kva inneheld den offentlege postjournalen? 

Ein offentleg postjournal er ei liste over inngåande post, utgåande post og interne notat. Her finn du oversikt over saksmapper og dokument, namnet på avsendar eller mottakar av dokumentet. Når du har funne fram til eit dokument du som du vil tinge, kan du krevje innsyn skriftleg eller munnleg.
 

Sakshandsamingstid for innsyn

Krav om innsyn skal avgjerast så raskt som mogleg. Det vil normalt gå ein til tre arbeidsdagar. Dersom du ikkje har fått svar innan fem dagar, er det å sjå på som avslag, og du kan rette ei skriftleg klage til kommunen.

Høve til å klage

Dersom ditt krav om innsyn blir avslått, skal kommunen syne til den paragrafen som er grunnlaget for avslaget. Kommunen skal også opplyse om høve til å klage og klagefristen. Alle avslag skal innehalde ei grunngjeving.

Dersom kommunen held fast på vedtaket om avslag, kan dette klagast inn for Fylkesmannen. Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendast til kommunen. Klagen skal avgjerast så snart som mogleg.

I samband med handsaming av klagen kan Fylkesmannen også bestemme at dokumentet skal gjerast kjend - heilt eller delvis etter regelen om meirinnsyn.

 

 Post til Fedje kommune

Fedje kommune har eit mål om at alle skal kunne sjå kva som skjer i kommunen. Samstundes handsamar kommunen mykje informasjon som er underlagt teieplikt.  

Alle arkivverdige dokument vil bli vurderte med tanke på offentleggjering. Dette gjeld både brev og e-post til og frå kommunen, samt ei rekkje "interne dokument". Fedje kommune behandlar e-post og brevpost på same måte når det gjeld sakshandsaming

For nærare informasjon om reglane som gjeld for offentleggjering og teieplikt, sjå "Rettleiar til offentleglova". 

Her finn du lenker til offentleglova og forvaltningslova og arkivlova som regulerer journalføringsplikt.

 Nærare om e-post til kommunen:

E-post til kommunen bør innehalde fullt namn, men ikkje andre personopplysningar som til dømes fødselsnummer eller personnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1

NB: Send aldri sensitiv informasjon per e-post, til dømes opplysningar om helsetilhøve eller diagnosar, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8

Vi har fleire elektroniske skjema på heimesida. Det er trygt å sende opplysningar til kommunen på denne måten. Der det ikkje finst eit elektronisk skjema, må du skrive ut skjemaet på papir, signere det og sende det til kommunen.


Sist oppdatert: 20.11.2023
Publisert: 29.10.2018