HeimPolitikk og innsynRåd og utval i perioden 2019-2023

Råd og utval i perioden 2019-2023

For å sjå kven som sitt i kommunestyre og formannskap osb. går du inn på "Møteplan". Der kan politikarane leggje inn sin kontaktinformasjon, og du finn møte og saker.

Valstyret og kontrollutvala

Val og røystestyre

Formannskapet

Kontrollutvalet

Rune Borgerød (leiar)
Anna Marit Stormark (nestleiar)
Brit Gunn Tangen
Inger Steinsbø
Alf Nordseth

Vara for Arbeiderpartiet sine representantar:
1.Terje Blomvågnes
2. Frøydis Rognsvåg Hansen

Vara for Høgre/Fremskrittspartiet sine representantar:
1. Ove Nilsen
2. Ørjan Borge
3. Paul Rognsvåg

Kontrollutvalet for sal og skjenking av alkohol

Er lagt til formannskapet  

Partssamansatt utval

Formannskapet

Hovedtillitsvalgte:

HTV Utdanningsforbundet

HTV Fagforbundet

Arbeidsmiljøutvalet

Verneombod barnehage og administrasjon mm

Verneombod sjukeheim

Verneombud skule

Rådmann

Personalsjef

Teknisk sjef

 

Barn, unge, eldre og menneske med nedsatt funksjonsevne

Barna sin representant

Annika Villanger

Ungdomsrådet

Kommunestyret sin representant:
Otto- Andre Nordby
Kristin Aase (vara)

Ungdomsrådet er skuleåret 2020/2021 slik:

Ståle Opsahl (leiar)

Frida Herøy (nestleiar)

Hanne Leah Rognsvåg (for elevrådet)

Amalie Henden Kleppe

 

Varaer:

Vara: Ragnhild Kahrs

Vara: Sindre Waage

Vara: Brede Opsahl

Vara: Ingard Kahrs

 

Samarbeidsutvalet i Fedje barnehage

Kommunen sin representant: Kamilla Karlsen

Marit S.Øien (vara)

Samarbeidsutvalet ved Fedje skule

Kommunen sin representant: Kristin Aase

Silje Gullaksen (vara)

Eldreråd

Kommunestyre sin representant: Paul Gullaksen, vara Elin Solbakk

Erling Herøy (leiar)

Hilde Koppen (nestleiar)

Einar Thomassen

Ingrid Handeland

Vara:

1. vara Elsa Herøy

2. vara Stig Øien

3. vara Terje Storemark

 

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Samanslått med eldrerådet

Representantar til generalforsamlingar, årsmøte og representantskap

Medlem til representantskapet i Interkommunalt arkiv

Medlem Ernst Horgen
Vara Kamilla Karlsen

Representantskapet NGIR

Medlem Kristin Aase
Medlem Paul Knapskog
1.Vara Hans Erik Waage
2.Vara Stig Øien
3.Vara Janne Tangen

Representant til BKKs styringsorgan

Ordførar

Varaordførar

Medlem til generalforsamlinga i Nordhordland industriservice

Medlem Kristin Aase
Vara Frode Hjønnevåg

Medlem på årsmøtet i Interkommunalt utval mot akutt forureining

Medlem Paul Knapskog
Vara Stig Øien

Representant på årsmøte for Opplæringskontoret i Nordhordland

Medlem Kamilla K. Karlsen
Vara Torill Horgen

Representantar til generalforsamlinga i AUFERA

Medlem Torill H.Horgen
Medlem Stig Øien
Vara Einar Villanger
Vara Otto-Andre Nordby

 

 

Representantar til styre og råd

 

Kandidat til hamnestyret for Bergen og omland

Kandidat til representant: Ordførar
Kandidat til representant: Varaordførar

Representant til hamnerådet for Bergen og Omland

Medlem Frode Hjønnevåg
Vara Hans Erik Waage

Representant i Stiftinga Kystsogevekene

Ordførar
Varaordførar (vara)

Anna

Fellesrådet

Medlem Silje Gullaksen Vara Elin Ø. Solbakk

Takstutval

Leiar Jan Erling Borge
Medlem Marit S. Øien
Medlem Paul Knapskog
Vara Kurt Rongevær
Vara Janne Tangen
Vara Martin Karlsen

 

Kontaktperson til Landssamanslutninga av nynorskkommunar

Nils Moldøen

Heimevernsnemnd

Medlem Einar Villanger (leiar)
Medlem Otto Andre Nordby

Vara Kurt Rongevær
Vara Olav Husa

 

Lov og rett:

Val av medlemmar til domstolane vert gjort i juni 20, og vala gjeld frå  1.1.21.

 


Sist oppdatert: 09.08.2021
Publisert: 28.06.2018