Høyringar

Interkommunal plan for sjøareal i Region Nordhordland – 3. gongs høyring

Planforslag for Interkommunal plan for sjøareal i Region Nordhordland ligg no til 3. gongs begrensa høyring med høyringsfrist 14. august 2023.

 Kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Vaksdal har i fellesskap utarbeidd eit forslag til interkommunal plan for sjøareala i kommunane, jf.  plan og bygningslova (pbl.) §§9-1, 9-2 og 9-3. Det interkommunale planutvalet (IKPU) har fått mynde til å sende planen ut på høyring og offentleg ettersyn. Planen bygger på rammene i planprogrammet som vart vedteke av IKPU juni 2021 og det som var på 2. gongs høyring.

Planområdet omfattar sjøareala i kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Vaksdal. Planområdet gjeld berre sjøområda. Det vil seie frå flomålet i elveosar, vassflata, vassøyla ned og sjølve sjøbotn. Avgrensing ut i sjø er 1 nautisk mil utanfor grunnlinja og etter rammene elles i hamne- og farvannslova.

Dette er ein arealplan for sjøareala over kommunegrensene og skal sikre langsiktige rammer for berekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskaping i sjøområda. Planen skal munne ut i ein juridisk bindande plan på kommuneplannivå.

Høyringa finn du her:

 3. gongs begrensa høyring og offentleg ettersyn - Planforslag for Interkommunal plan for sjøareal i Region Nordhordland - Region Nordhordland

Alle innspel skal merkast -  «Høyring Interkommunal plan sjøareal 3GH» (emnefeltet i epost) – og sendast til post@regionnordhordland.no 


 

 

 


Sist oppdatert: 02.05.2019
Publisert: 02.05.2019