Høyringar

Høyring - Varsel om oppstart av interkommunalt planarbeid for sjøområda i Nordhordland

Til varsel om oppstart er det utarbeidd framlegg til planprogram, som grunnlag for det vidare planarbeidet. Frist for innspel er 10.05.2021.

I løpet av denne perioden for høyring og offentleg ettersyn er det opna for å gje:

  • Innspel til sjølve planprogrammet – kva tema og spørsmål det skal arbeidast med og korleis planprosessen kan gjennomførast
  • Innspel til arealbruk og utnytting for sjøområda i heile planområdet (alle dei 8 kommunane som deltek)

Kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Vaksdal har i fellesskap starta prosessen med å utarbeide ein interkommunal plan for sjøareala i kommunane.

Planen skal vere ein arealplan for sjøareala, der heilskapen blir ivaretatt over kommunegrensene. Gjennom planarbeidet skal det utviklast langsiktige rammer for berekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskaping i sjøområda. Planen skal munne ut i ein juridisk bindande plan på kommuneplannivå.

Det er mange interesser knytt til kystsona og sjøareala. Aukande konkurranse og interessekonfliktar kan gjere sjøareala utfordrande å forvalte. Kommunen har mynde over arealbruken i sjøområda etter pbl og hamne- og farvannslova, og ansvar for å skape føreseielege rammer. Til dette trenger kommunane eit godt styringsverktøy.

På heimesida til prosjektet finn ein meir informasjon om prosjektet og høyringa 

Frist for å kome med innspel er satt til 10.05.2021.
Alle innspel må sendast til: e-post: post@nordhordland.net

I emnefeltet til e-posten må du skrive: «Høyring Interkommunal plan sjøareal»
Eventuelt kan innspel sendast til adresse:
Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Kvassnesvegen 23, 5914 Isdalstø

Har du spørsmål eller ønskje om nærare avklaring knytta til planarbeidet kan du ta kontakt med:

 Vedlegg:

Høyringsbrev planprogram

IKPL sak sjøutval

Skjema for innspel til planprogram

 

Kunngjering om framlegg til ny forskrift for renovasjon

Fedje kommune legg, i samsvar med forvaltningslova §37, forslag til ny renovasjonsforskrift ut til offentleg høyring. Denne forskrifta er gjeve med heimel i LOV-1981-03-13-6 Lov om vern mot forureiningar og om avfall (forureiningslova) §§ 30, 31, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 79, 83 og 85.


Den nye forskrifta vil erstatta gjeldande forskrift om renovasjon som vart vedteken i kommunestyret i 05.10.2000. Denne er felles for alle  kommunar i NGIR.

Vedlegg:

Renovasjonsforskrift 

Rettleiar renovasjonsforskrift

Retningsliner for privat åtkomstveg 

 

Høyringsfrist: 16.april 2021

Høyringsuttalar skal sendast digitalt, eller skriftleg, til Fedje kommune:
E-post: postmottak@fedje.kommune.no

Post:
Fedje kommune
Stormarkvegen 49
5947 Fedje

 

Reguleringsplan for Koppersevja - offentleg høyring

Formannskapet i Fedje kommune vedtok i F-sak 010/21 å legge vedlagt reguleringsplan for Koppersevja på Fedje til offentleg ettersyn i medhald av Plan og bygningsloven §12-10.

Primærformålet med planen er å få større djupne og djupare innsegling til Koppersevja. Planen skal gjera det mogeleg å utdjupa innløpet og mudre sjølve evja. Andre aktuelle moment til planen: fortau langs sjukeheimen på vestsida av fylkesvegen samt veg og fortau i området ved bedehuset, areal for kloakkpumpestasjon, parkering, friområde, naust, hyttenaust, turstier langs strandlinja, gangveg opp til bedehuset med vidare. Ønskje frå dei enkelte initiativtakarane er inarbeidd i planforlsaget. Forslaget til reguleringsplan er i tråd med kommuneplan for Fedje. Sjå vedlagde dokument.

Vedlegg:

Reguleringsføresegner

Planomtale Koppersevja

Merknadsskjema oppstart

Reguleringsplan for Koppersevja

Plan justert

Planen kan gjerast tilgjengeleg til ettersyn i papirform på Fedje bibliotek.

I samsvar med §12-10 i plan og bygningslova vert reguleringsplanen for Koppersevja lagt ut til høyring i seks veker frå og med 12.022020. Det er mogleg for dei som vert omfatta av denne reguleringsplanen og andre til å kome med merknad. Merknad må sendast til Fedje kommune innan fredag 02.april 2021. De kan send merknader skriftleg, eller per e-post til postmottak@fedje.kommune.no

 


Sist oppdatert: 24.03.2021
Publisert: 02.05.2019