Kulturskulen

Publisert: 11.06.2018
Sist endra: 21.12.2021

Kulturskule

Tord Marøy er kulturskulerektor på Fedje. Tlf: 56165114 /90198764

E-post: tord.ivar.maroy@fedje.kommune.no. 

Tord har kontor i "Kulturbrakka", som er den raude bygninga mellom kommunehuset og biblioteket.

Undervisningstid på Fedje er tysdagar frå kl. 11.30-19.30. Tord er òg dirigent for korpset på Fedje. Du kan nå han på onsdagar kl. 09.00-11.15 og torsdagar kl. 09.00-12.30.

Generell informasjon:

 • Undervisningstida pr enkeltelev er utvida til 25 min, som tek høgde for 3 fråværsdagar (kurs/møte)  for undervisar i løpet av eit semester
 • Frå 01.01.2022 er grunnsatsen for ein aktivitet i Fedje kulturskule kr. 1400 pr. semester, 50% søskenmoderasjon.
 • Satsen for to aktivitetar er kr. 2100 pr. semester.
 • Kortare kurs vert prissett av kulturskulerektor.

Vil du gå i kulturskulen?

Fedje kulturskule har undervisning i althorn, baryton/tenorhorn, kornett/trompet, trombone, tuba, slagverk, korps, piano/keybord, orgel, trekkspel, song/vokal. I tillegg forsøker kulturskulen å få tak i lærekrefter til å ha kortare kurs i drama/teater, bildande kunst, evt dans i løpet av året. Det vert i så fall annonsert spesielt.

Kulturskulen har opptak ein gong i året, i mai/juni. Søknadsfrist vert annonsert, og det vert nytta elektronisk skjema 

 

 Føremål og plikter i Fedje Kulturskule 

"Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles." (Opplæringslova §13-6) 

Kulturskulen sitt føremål

Formålet med kulturskulen er at elevane skal lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstnariske uttrykk. Opplæringa skal bidra til born og unge si danning, fremje respekt for andre si kulturelle tilhøyrsle, bevisstgjere eigen identitet, verte kritisk reflekterande og utvikle eigen livskompetanse. Kulturskulen skal også vere eit lokalt ressurssenter og ein samarbeidande aktør i grunnopplæringa og kulturlivet i den einskilde kommune. Kulturskulen har eit særleg ansvar for samarbeid med skuleverk, korps, kor, lag, foreiningar og frivillige og profesjonelle kunst- og kulturorganisasjonar. Eit læringsmiljø som oppmuntrar til deltaking i kulturelle fellesskap har stor betydning for motivasjonen til elevane. 

Kulturskulen skal

 • Tilby opplæring hos høgt kvalifiserte og utdanna pedagogar og utøvarar. 
 • Gje opplæring tilpassa den einskilde elev sine forutsetningar, behov og interesser. 
 • Gje opplæring innafor tydelege og faste rammer. 
 • Legge opp undervisning anten som enkeltundervisning eller i grupper. 
 • Gje både fagleg og sosial utvikling for elevane. 
 • Gjere mogleg konsertar og andre framsyningar. 
 • Ha tett kontakt med føresette. Gje tilbod om foreldresamtalar. 
 • Vere rådgivande ved kjøp av eige instrument. 
 • Gje eleven meistringskjensle og vere eit tilbod utan reservebenk. 

Eleven skal

 • Møte opp til rett tid og vere førebudd til undervisninga. 
 • Sette av tid til å vere med på konsertar, framsyningar og prosjekt utanom den vanlege undervisninga. 

Føresette skal

 • Oppmuntre og støtte borna, og legge til rette for øving heime. 
 • Ta kontakt med lærar om dei har spørsmål eller ynskjer å kome med innspel til undervisninga. 
 • Melde fråvær til læraren. 
 • Kjøpe nødvendig opplæringsmateriell etter avtale med læraren, mellom anna lærebok. 
 • Ta godt vare på kulturskulen sitt utstyr. 
 • Betale semesteravgift i god tid. Læraren kan ha fråvær inntil tre gongar i semesteret før det vert refundert pengar.