Viltnemda

Viltnemnd

Kvar kommune har si viltnemnd. Desse vert utpeika av kommunestyret og sit i utgangspunktet for 4 år.

Ved viltpåkjørsel skal du varsle politiet, som i neste omgang tek kontakt med lokalt ettersøkslag.

Ansvarsområde for viltnemnda i kommunen:
  • Høyringsinstans for sakar til behandling etter plan- og bygningslov, aktivitetar i marka samt viltlov
  • Administrere ettersøkslag / fallviltarbeid  - ved påkjørt og skada vilt
  • Felling av skadedyr
  • Fellingsløyver
  • Organisering og godkjenning knytta til jakt
  • Utarbeide jaktstatistikk
  • Generelle henvendingar frå publikum vedrørande viltspørsmål
  • Deler av hundelova; spesielt båndtvang. Kan gje pålegg om ekstraordinær båndtvang.

Sist oppdatert: 11.01.2022
Publisert: 18.06.2018