Rådgjevande eining for russaker

Ny lovpålagt oppgåve innan 01.07.22.

Stortinget vedtok 7. juni 2021 ny § 3-9 b i lov om kommunale helse- og omsorgstenester (hol.), om etablering av rådgjevande einingar i kommunane.  

 

Ny § 3-9 b skal frå 1. juli 2022 lyde:

Kommunen skal ha en rådgivende enhet for russaker. Denne enheten skal ha ansvaret for å møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon, inkludert gjennomføre ruskontroll etter straffeloven § 37 første ledd bokstav d dersom det er satt som vilkår.

Departementet kan gi nærmere forskrifter om den rådgivende enheten, blant annet om organisering og tjenestens innhold, inkludert formidling til og samhandling med andre tjenester og om kommunens behandling av opplysninger i slike saker.

 

Oppgåver knytt til rådgjevande eining for russaker 

Eininga si primære oppgåve er å gje oppfølging, råd og vegleiing til personar som er ilagt møteplikt, samt utføre ruskontroll dersom dette er sett som vilkår. 

 

Organisering i Fedje kommune

Den rådgjevande eininga for russaker i kommunen kan organiserast slik kommunen sjølv finn det føremålstenleg. I Fedje kommune er den lagt til «Psykisk helse og rus teneste», med ei todeling av ansvaret:

«Psykisk helse og rus» får ansvar for oppfølging, råd og vegleiing.

Fedje legekontoret har ansvar for den praktiske gjennomføringa av rustestar.

Kontaktperson: sjukepleiar/ ruskonsulent Sandra Herøy, tlf: 45 35 50 34

Meir informasjon:

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m.

Lov om endringer i straffeloven - Lovdata


Sist oppdatert: 03.04.2023
Publisert: 22.06.2022