Velferdsteknologi

Kva kostar det?

All velferdsteknologi er gratis i kommunen.

 

Kva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er teknologiske hjelpemidlar/løysingar som for eksempel tryggleiksalarm, fallsensor, lokaliseringsteknologi, nettbrett med spesielle apper som gjer kvardagen lettare og gir dermed moglegheiten til å bu lengre heime.

 

Kvifor trenger vi velferdsteknologi?

I åra som kjem reknar vi med at talet eldre aukar og at fleire yngre med kroniske sjukdommar får auka behov for helse- og omsorgstenester. På same tid vil truleg tilgangen på helsepersonell vert mindre. For å imøtekomme dette skal kommunane ta i bruk velferdsteknologi. Dette kan vere teknologiske løysingar som medverkar til meir sjølvstendige liv og meistring i kvardagen for den einskilde trass ulike hjelpebehov. Velferdsteknologi er tekniske hjelpemiddel og alarmar som gjer varslar til deg sjølv, pårørande eller heimetenesta. Velferdsteknologi vil i dei fleste høve vere eit supplement til anna heimesjukepleie.

 

Kva slags velferdsteknologi tilbyr vi?

 • Tryggleiksalarm med ulike sensorer, til døme dør-, senge-, fall- og bevegelsessensor
 • Medisindispenser
 • Lokaliseringsteknologi (GPS)

 

Krav til søkjar for å kunne få velferdsteknologi

 • Du må bu i Fedje kommune
 • Du må kunne nytta deg av denne teknologien
 • Du treng hjelp til å føle deg trygg heime
 • Du må ha tilgang til mobilt nett

 

Kven kan få tilbod om velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er eit av fleire tilbod den kommunale helse- og omsorgstenesta gjev til innbyggjarane i alle aldersgrupper.

Velferdsteknologien kan vere til hjelp dersom du:

 • Har nedsett fysisk og/eller psykisk funksjonsevne
 • Har svekka sansar (til døme hørsel eller syn)
 • Har kognitiv svikt
 • Kjenner deg utrygg heime
 • Har hatt fall og/eller står i fare for fall

 

Korleis søkja om velferdsteknologi

Fyll ut søknadsskjema for kommunale helse- og omsorgstenesta og kryss av for velferdsteknologi. Sakshandsamar i kommunen kjem på heimebesøk og kartleggjar ditt behov. Ha gjerne med deg ein pårørande under dette møtet. I etterkant vil kommunen avtale vidare prosess med opplæring, montering og individuell tilpasning.

Trykk her for å laste ned søknadsskjema

 

Kva kostar velferdsteknologi?

For alle som hadde tryggleiksalarm før 2020, forblir den gratis. Dei som søkjer om velferdsteknologi eller ynskjer å endre til eit anna tilbod, vert vurdert om tenesta faller under Helse- og omsorgstjenesteloven § 3.

 

Kontaktperson

Ressursperson for velferdsteknologi

Nadine Gutte-Preusse

Telefon: 56165142
E-post: nadine.gutte-preusse@fedje.kommune.no

 


Sist oppdatert: 30.10.2023
Publisert: 15.09.2020