Priser

Frå 1. januar 2020 gjeld følgjande betalingssatsar i barnehagen.

 

Tilbod

Ant.dagar

Antal timar

Opphald

Mat

Totalt

100%

5 dagar

50t/veka

Kr 3 135

Kr 320

Kr 3 455

80%

4 dagar

40 t/veka

Kr 2 508

Kr 275

Kr 2783

60%

3 dagar

30 t/veka

Kr 1 881

Kr 252

Kr 2 133

40 %

2 dagar

20 t/veka

Kr 1 254

Kr 218

Kr 1 472

 

Det er 30 % søskenmoderasjon for 2 barn, og 50% for 3 eller fleire barn.
Det vert gitt 30% moderasjon for eineforsørjarar.
Gebyr ved for sein henting er kr 100, ifølgje vedtekter.
Kjøp av ekstra dag kr 400.

Ordninga med gratis kjernetid vil gjelde 2-, 3-, 4-, og 5 åringar som bur i eit hushald med ei samla årsinntekt under 533 500kr.

Ordninga om gratis kjernetid gjeld uavhengig om ein har deltids – eller heiltidsplass.

Ordninga som sikrar at ingen familiar betaler meir enn 6% av samla inntekt for ein barnehageplass, blir vidareført.

Frå 01.08.20 vert barnehagen på Fedje gratis! Me kjem tilbake med meir informasjon når reglane for dette er klare.


Sist oppdatert: 20.12.2019
Publisert: 07.06.2018