Tilskotsordning for trafikktryggingsaktivitetar

Neste søknadsfrist er framskunda til 1. desember 2021 for søknadar som gjeld 2022. 

Sjå lenka under:

https://www.vestlandfylke.no/fylkesveg/trafikktryggleik/trafikktryggingsaktivitetar/

Søknader på under kr. 50.000,- er det ikkje eigenandel på. 

Fint om de i kommunane kan publisere dette på til dømes kommunen si nettside og send denne informasjonen vidare til skular, barnehagar, folkehelsekoordinator og andre sentrale personar i kommunen. 

  


Sist oppdatert: 19.11.2021
Publisert: 19.11.2021