Møte i kommunestyret 12.03.20 kl 18.30

Sakslista ser du her. I tillegg vil rådmannen orientere om mogleg næringsprosjekt.

Du kan lese sakframlegga ved å gå inn i møteplanen vår.

Saknr

Tittel

 001/20

 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 002/20

 Godkjenning av møtebok

 003/20

 Referatsaker

 004/20

 Dagsturhytte

 005/20

 Budsjettregulering investeringar 2019

 006/20

 Tapt arbeidsforteneste i samband med folkevalde verv

 007/20

 Reglement for kommunestyret

 008/20

 Endring av starttidspunkt for kommunestyremøta

 009/20

 Oppretting av arbeidsgrupper i tilknyting til kommunestyret

 010/20

 Kommunedelplan for helse og omsorg. Planprogram

 011/20

 Psykososialt kriseteam

 012/20

 Avtale om administrativ vertskommunesamarbeid om krisesenter for Bergen og omegn

 013/20

 Søknad om overdraging av skjenkeløyvet

 014/20

 Handsaming av kulturminneplanen for Fedje kommune

 015/20

 Festeavgift for gravminner ved Fedje Kyrkje

 016/20

 Oppfølging av forvaltningsrevisjon post og innsyn


Sist oppdatert: 05.03.2020
Publisert: 05.03.2020