Møte i Formannskapet

Møtet vert strømma på kommunen sine Facebooksider. Me anbefalar innbyggjarar og andre interesserte å følgje møtet der.

Sakliste

Saknr

Tittel

 040/21

 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 041/21

 Godkjenning av møtebok

 042/21

 Referatsaker

 043/21

 Delegerte saker

 044/21

 Delegerte saker teknikk og miljø

 045/21

 Informasjon til valstyret

 046/21

 Oppnemning av røystestyre og valmedarbeidarar stortingsvalet 2021

 047/21

 Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap 2020

 048/21

 Tertialrapport 1. januar - 30.april 2021

 049/21

 Rapport om situasjonen på sjukeheimen med nedbemanning

 050/21

 Budsjettregulering etter 1. tertial

 051/21

 Kompensasjonsordning til lokale virksomheter - vurdering av søknader - Covid-19

 052/21

 Søknad om støtte frå dugnadsfondet

 053/21

 Endring av planstrategien - Kommunedelplan for "Øyane"

 054/21

 Byggesak - Gnr. 168 Bnr. 457- søknad om dispensasjon frå kommuneplanen for å kunne bygge einebustad

 055/21

 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen ved gjenoppbygging av naust, samt utlegging av flytebrygge med landgang, ved Stormark Havn

 056/21

 Flytebrygge ved gnr. 168, bnr. 16 ved fergekaien. Klage på ny handsaming av saka.

 057/21

 Status framdrift legeteneste

 058/21

 RNH - Fag og tenesteutvikling

 059/21

 Rullering av vedtekter Fedje barnehage

 

 

2. juni 2021

 

Stian Herøy

ordførar


Sist oppdatert: 02.06.2021
Publisert: 02.06.2021