HeimNyheterInnkalling av Kommunestyret

Innkalling av Kommunestyret

Møtedato:         10.12.2020

Møtestad:          Slissøyna/Skarvøyna Fedje fleirbrukshall

Møtetid:             16:30 - 20:00

 

Anne Koppang frå Feddie Distillery kjem til møtet,
ho vil orientera om planar og framdrift for Feddie Distillery.

Presentasjon finn du her

Hugs smittevern!
- Vask hendene
- Hald avstand
- Hald deg heime om du er sjuk

Det vert julemiddag for kommunestyre representantane
på fab.nr. 8 etter møtet.

Eventuelle forfall må meldast til Kristin Handeland per tlf.  56 16 51 18, sms til 90 66 98 31
eller per epost til kristin.handeland@fedje.kommune.no

 

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

 

Sakliste

Saknr

Tittel

 072/20

 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 073/20

 Godkjenning av møtebok

 074/20

 Referatsaker

 075/20

 Oversending av vedtak i Fedje kontrollutval 45/20- Forvaltningsrevisjon 2020 - 2024

 076/20

 Oversending av vedtak i Fedje kontrollutval - sak 46/20. Plan for eigarskapkontroll 2020 -2024

 077/20

 Val av ny 3. vara til Eldrerådet for perioden 2019 - 2020

 078/20

 Framlegg til vedtak - temaplan for idrett- og friluftsliv 2021-2022 for Fedje kommune

 079/20

 Reform Leve heile livet - fase 3

 080/20

 Fastsetting av strukturen i dagopphald

 081/20

 Den vidare organiseringa av Nordhordland Digitalt

 082/20

 Oppdatering av selskapsavtale for Nordhordland Revisjon IKS

 083/20

 Orientering om Fedje kommune sitt arkivarbeid og digitalt sikringsmagasin for elektroniske arkiv

 084/20

 Avtale om tenesteytingsavtale mellom Fedje kommune og Fedje sokneråd / fellesråd

 085/20

 Pandemiplan for Fedje kommune - framlegg til vedtak

 086/20

 Kontigent stiftinga Kystkultur no!

 087/20

 Revidering av selskapsavtalen for Region Nordhordland Helsehus IKS

 088/20

 Revisjon av selskapsavtale Nordhordland Utviklingsselskap IKS

 089/20

 Spleiselag for sekretærfunksjonen i Nordhordland vassområde

 090/20

 Møteplan for formannskap og kommunestyre vår 2021

 091/20

 Gebyr for tømming av slam i 2021

 092/20

 Gebyr for vatn og kloakk i 2021.

 093/20

 Gebyr for feiing og tilsyn i 2021

 094/20

 Framlegg til ny forskrift for slamtømming for NGIR-området

 095/20

 Betalingssatsar SFO 2021

 096/20

 Betalingssatsar i kulturskulen 2021

 097/20

 Betalingssatsar barnehage 2021

 098/20

 Gebyr for renovasjon i 2021.

 099/20

 Godkjenning av skatteøre og skattesats etter eigedomsskattelova for 2021.

 100/20

 Husleiger i kommunale bustader i 2021

 101/20

 Justering av sats for omsorgsstønad 2021

 102/20

 Justering av satsar for matombringing 2021

 103/20

 Justering av satsar for praktisk bistand - heimehjelp 2021

 104/20

 Justering av satsar for tryggleiksalarm og velferdsteknologi 2021

 105/20

 Kjøp av legepraksis

 106/20

 Oppseiing av avtale med Nordhordland legevakt

 107/20

 Kommunebudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

 

 

3. desember 2020

 

 

Stian Herøy

ordførar

 

Kristin Handeland

sekretær

 


Sist oppdatert: 10.12.2020
Publisert: 03.12.2020