HeimNyheterTiltak mot koronavirus på Fedje

Tiltak mot koronavirus på Fedje

 

COVID19 aukar nasjonalt, og det er no strenge råd med von om å stogge auka i smitte. Vekstsenteret i vår region er Bergen, og det er no nye smittetilfelle i Austrheim, ved Austrheim vidaregåande, på Mongstad, i Alver kommune, i Masfjorden, i Gulen. Vi har på Fedje fleire i karantene fordi dei har vore smitteutsette. Situasjonen er alvorleg, og vi på Fedje vil frå måndag 16.11.20 setje i verk tiltak slik dei har det i mellom anna Austrheim. Tiltaka vil verte vurdert på nytt 25.11.20.

 • Å halde meir enn ein meter avstand, og
 • Å halde to (2) meter avstand til dei som er i risikogruppene
 • Å ikkje handhelse,
 • Å ikkje klemme  
 • Å nytte sprit eller såpe på hendene fleire gongar om dagen
 • Ved sjølv milde symptom på luftvegsinfeksjon, skal du halde deg heime
 • I størst mogleg grad skal du halde deg heime og avgrense kontakt med andre menneske
 • Ein skal unngå reiser innanlands som ikkje er naudsynte.
 • Skal du til fritidseigedom, er rådet å handle på heimstaden og ha minst mogleg kontakt med andre der fritidseigedomen er
 • Maksimalt 20 personar kan samlast privat på offentleg stad eller leigd lokale,  50 ved gravferd
 • I private heimar, hyttar og hagar skal ein ikkje har meir enn 5 gjestar i tillegg til husstandane ein bur med
 • Det er skjenkestogg kl. 21.30, og lokalet stenger kl.22
 • Det skal på utestadane vere bordservering, namn på besøkande, ein meter mellom gjestane, to meter mellom borda
 • Rådet er at munnbind skal nyttast på reiser, i butikkar og på serveringsstadar når ein ikkje kan halde ein meter avstand. Det kan no vere lurt å skaffe seg ein pakke med munnbind. I heimetenestene og på sjukheimen vil vi nytte munnbind
 • Folk skal sitje i bilen på overfarten med ferja. Mannskapen vert beden om å følgje med kva som skjer
 • Butikkane vert oppfordra til følgje med på at folk nyttar desinfeksjonsspriten, held avstand og at det ikkje er for mange i butikken samstundes
 • Folk vert råda frå å reise til område med høgt smittepress om det ikkje er naudsynt. For tida er dette mellom anna Askøy, Austrheim, Øygarden, Bjørnefjorden, Alver og Bergen. I desse kommunane bør ein unngå stader med mange folk. Det er ein føremon om eventuelle møte og kurs på desse stadane vert utført digitalt. Tilsette i pleie og omsorg skal ikkje reise på kurs og møte på desse stadane.
 • Personar og grupper frå område med høgt smittepress, vert oppmoda om å ikkje reise til Fedje. Til dømes fotballag, hyttefolk, deltakarar ved arrangement på Fedje, studentar som ynskjer studieplass i barnehage , skule eller pleie og omsorg.
 • Rådmann legg til rette for at dei tilsette i kommuneadministrasjonen har heimekontor på omgang. Tilsette frå kommunar med smittepress, skal ha heimekontor når det er mogleg.
 • Vi har ei kontrollert besøksordning ved Fedje sjukeheim. Kvar pasient kan ta imot eit besøk kvar veke. Pasientbesøk etter avtale med sjukeheimen. Varigheit ein time. Ein om gongen. Ein må nytte munnbind. Vi tek ikkje imot besøk frå område med høgt smittepress. Sjukeheimen gir meir informasjon til dei som vil komme på besøk.
 • Lege , fysioterapeut, prest, fotterapeut og frisør utfører ikkje rutinearbeid i sjukeheimen
 • Dei tilsette i pleie og omsorgsarbeid må vere nøye med hygienereglane på fritida si
 • Biblioteket tek imot og kan levere ut bøker, men det vert ikkje samlingar på biblioteket
 • Vi må stogge i hjartebanken med eldrekafe og eldresamling
 • Vi tek imot dagpasientar på sjukeheimen
 • Gubbekafe kan ikkje halde fram
 • Fleirbrukshallen og symjehallen er open for organisert trening med tilsyn for barn og ungdom opp til 16 år.
 • Ein kan ikkje ha korøvingar og korframsyning somer sterkt smittespreiande.

 

Har ein spørsmål eller ein ynskjer ein COVID19-test, kan ein ta kontakt med kommuneoverlegen på vakttelefon 56164031

 

Venleg helsing

Ernst Horgen

Kommuneoverlege

 


Sist oppdatert: 11.11.2020
Publisert: 06.03.2020