HjemNyheter

Nyheter


Kommunestyremøte 15.12.22

Møtedato: 15.12.2022
Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna Fedje fleirbrukshall
Møtetid: 17:15 - 21:15

Eventuelle forfall/ugildskap vert meldt til leiar i utvalet, med kopi til Kristin Handeland per tlf. 56 16 51 18, sms til 56 16 51 18 eller per epost til kristin.handeland@fedje.kommune.no


Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

 

Sakliste

Sak nr. Sakstittel
053/22 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
054/22 Godkjenning av møtebok
055/22 Referatsaker
057/22 Høyring og offentleg ettersyn - Interkommunal plan for sjøareal
i Region Nordhordland
058/22 Energieffektivisering i kommunale bygg
059/22 Forslag om ny organisering/selskapsstruktur i NGIR
060/22 Tilbod frå NGIR om å ta over fakturering av renovasjons- og
slamgebyr på Fedje
061/22 Møteplan for formannskapet og kommunestyret fyrste halvår
2023
062/22 Høyring av rapport frå ekspertutvalget som har vurdert vidare
handtering av ubåtvraket U-864
063/22 Antal representantar i kommunestyret for perioden 2023 -
2027
064/22 Betalingssatsar matpengar barnehagen 2023
065/22 Betalingssatsar SFO 2023
066/22 Satsar for kulturskulen 2023
067/22 Justering av sats for omsorgsstønad 2023
068/22 Justering av satsar for matombringing 2023
069/22 Justering av satsar for praktisk bistand - heimehjelp 2023
070/22 Justering av satsar for tryggleiksalarm og velferdsteknologi 2023
071/22 Gebyr for teknisk forvaltingsteneste 2023 (gebyrregulativ
byggesak og oppmåling mm)
072/22 Kommunale gebyr for feiing og tilsyn
073/22 Kommunale gebyr for renovasjon 2023
074/22 Kommunale gebyr for tømming av slam 2023
075/22 Kommunale gebyr for vatn og avløp
076/22 Husleige i kommunale bustader i 2023
077/22 Kommunebudsjettet for 2023 og økonomiplan for 2023-2026
078/22 Godkjenning av skatteøre og skattesats etter
eigedomsskattelova for 2023

 

 

30. november 2022
Stian Herøy
ordførar


Kristin Handeland
sekretær

30.11.2022

Eldremarsj 2022

ELDREMARSJEN –KALVEDALEN RUNDT 2022

Torsdag 9.juni 2022 kl. 10.30

 

Dette er eit tilbod til både bebuarar på Fedje sjukeheim og til dei eldre som bur heime. Nokre synst kanskje det er tiltak å kome seg ut?? Bli med på ein felles oppleving – Kalvedalen rundt!

Alle kan vere med, uansett kor god ein er til beins, hjelpemiddel og hjelpande hender vil det vere nok av til alle. Dei som sit i rullestol (og dei som treng hjelp) får følgjeperson. Om du brukar rollator eller stokkar – dette er eit tilbod til DEG! Om du har lyst til å vere med, men kjenne deg for dårleg til beins kan det godt vere vi har ein rullestol eller rollator til låns til deg. Ta kontakt om du ser på det som en utfordring – vi hjelper deg!

Alle får premie og diplom når dei kjem i mål ved sjukeheimen. Det vert pause- og drikkestasjon undervegs. Premien vil vere; eit steg for god helse, diplom og sosialt samvær med mange andre Fedjingar.

Kom og bli med! Om du kjenner deg for ung og for sprek til å bli putta i båsen «eldre» så meld deg som følgjeperson og hjelp til slik at ein som ikkje er fullt så sprek og kan få vere med! Det vert GRILLPØLSER etter marsjen!

 

Meld deg på til Nadine på tlf. 46846011 eller Kristin på tlf. 40438494.  Alternativt har me påmelding på sjukeheimen frå kl 10.00 for dei som bestemmer seg i siste liten.

Egil køyrer ein runde med Drosjen og tek deg med om du ikkje har andre til å hjelpe. Gje beskjed om du treng skyss når du melder deg på.

 

Marsjen går som følgjer: Start kl. 10.30 frå Sjukeheimen, gå rundt Kalvedalen og målgang igjen ved Sjukeheimen.

Ta gjerne kontakt om du vil vere følgjeperson eller grillmedhjelper.

 

VELKOMEN

Hilsen Fysioterapitenesta og Sjukeheimen

07.06.2022