Nyheter


Kommunestyremøte 15.12.22

Møtedato: 15.12.2022
Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna Fedje fleirbrukshall
Møtetid: 17:15 - 21:15

Eventuelle forfall/ugildskap vert meldt til leiar i utvalet, med kopi til Kristin Handeland per tlf. 56 16 51 18, sms til 56 16 51 18 eller per epost til kristin.handeland@fedje.kommune.no


Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

 

Sakliste

Sak nr. Sakstittel
053/22 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
054/22 Godkjenning av møtebok
055/22 Referatsaker
057/22 Høyring og offentleg ettersyn - Interkommunal plan for sjøareal
i Region Nordhordland
058/22 Energieffektivisering i kommunale bygg
059/22 Forslag om ny organisering/selskapsstruktur i NGIR
060/22 Tilbod frå NGIR om å ta over fakturering av renovasjons- og
slamgebyr på Fedje
061/22 Møteplan for formannskapet og kommunestyret fyrste halvår
2023
062/22 Høyring av rapport frå ekspertutvalget som har vurdert vidare
handtering av ubåtvraket U-864
063/22 Antal representantar i kommunestyret for perioden 2023 -
2027
064/22 Betalingssatsar matpengar barnehagen 2023
065/22 Betalingssatsar SFO 2023
066/22 Satsar for kulturskulen 2023
067/22 Justering av sats for omsorgsstønad 2023
068/22 Justering av satsar for matombringing 2023
069/22 Justering av satsar for praktisk bistand - heimehjelp 2023
070/22 Justering av satsar for tryggleiksalarm og velferdsteknologi 2023
071/22 Gebyr for teknisk forvaltingsteneste 2023 (gebyrregulativ
byggesak og oppmåling mm)
072/22 Kommunale gebyr for feiing og tilsyn
073/22 Kommunale gebyr for renovasjon 2023
074/22 Kommunale gebyr for tømming av slam 2023
075/22 Kommunale gebyr for vatn og avløp
076/22 Husleige i kommunale bustader i 2023
077/22 Kommunebudsjettet for 2023 og økonomiplan for 2023-2026
078/22 Godkjenning av skatteøre og skattesats etter
eigedomsskattelova for 2023

 

 

30. november 2022
Stian Herøy
ordførar


Kristin Handeland
sekretær

30.11.2022

Eldremarsj 2022

ELDREMARSJEN –KALVEDALEN RUNDT 2022

Torsdag 9.juni 2022 kl. 10.30

 

Dette er eit tilbod til både bebuarar på Fedje sjukeheim og til dei eldre som bur heime. Nokre synst kanskje det er tiltak å kome seg ut?? Bli med på ein felles oppleving – Kalvedalen rundt!

Alle kan vere med, uansett kor god ein er til beins, hjelpemiddel og hjelpande hender vil det vere nok av til alle. Dei som sit i rullestol (og dei som treng hjelp) får følgjeperson. Om du brukar rollator eller stokkar – dette er eit tilbod til DEG! Om du har lyst til å vere med, men kjenne deg for dårleg til beins kan det godt vere vi har ein rullestol eller rollator til låns til deg. Ta kontakt om du ser på det som en utfordring – vi hjelper deg!

Alle får premie og diplom når dei kjem i mål ved sjukeheimen. Det vert pause- og drikkestasjon undervegs. Premien vil vere; eit steg for god helse, diplom og sosialt samvær med mange andre Fedjingar.

Kom og bli med! Om du kjenner deg for ung og for sprek til å bli putta i båsen «eldre» så meld deg som følgjeperson og hjelp til slik at ein som ikkje er fullt så sprek og kan få vere med! Det vert GRILLPØLSER etter marsjen!

 

Meld deg på til Nadine på tlf. 46846011 eller Kristin på tlf. 40438494.  Alternativt har me påmelding på sjukeheimen frå kl 10.00 for dei som bestemmer seg i siste liten.

Egil køyrer ein runde med Drosjen og tek deg med om du ikkje har andre til å hjelpe. Gje beskjed om du treng skyss når du melder deg på.

 

Marsjen går som følgjer: Start kl. 10.30 frå Sjukeheimen, gå rundt Kalvedalen og målgang igjen ved Sjukeheimen.

Ta gjerne kontakt om du vil vere følgjeperson eller grillmedhjelper.

 

VELKOMEN

Hilsen Fysioterapitenesta og Sjukeheimen

07.06.2022

Innkalling av Formannskapet

Møtedato:         07.09.2021

Møtestad:          Slissøyna/Skarvøyna

Møtetid:             17:15 - 20:00

 

Delegert sak 064/21 inneheldt dokument som var feilregistrert.
Desse skulle ikkje vere med i innkallinga, og vart fjerna.


Då gjekk samstundes saksnr. 007/21 og 017/21 ut av sakskartet.
Alle delegerte vedtak, som skal vere med, ligg på sakskartet. Det
er berre sjølve saksnr. som er vekke.

Eventuelle forfall/ugildskap vert meldt til ordførar, med kopi til Dagrun Gunnarson per tlf.  56165107, sms til 95242371
eller per epost til dagrun.gunnarson@fedje.kommune.no

 

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

 

Sakliste

Saknr

Tittel

 061/21

 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 062/21

 Godkjenning av møtebok

 063/21

 Referatsaker

 064/21

 Delegerte saker

 065/21

 Delegerte saker teknikk og miljø

 066/21

 Tursti. Fullføring.

 067/21

 Endring av vilkår for tilskot ved kjøp av tomt i bustadfeltet Torvhaugane

 068/21

 Søknad om tilskot til tv-aksjonen 2021

 069/21

 Ekstraordinær tilføring frå KLP til kundane

 070/21

 Kulturverntenesta i Nordhordland

 071/21

 Etablering av Fensfjorden PPT frå 01.01.2022

 072/21

 "Ein plass å vere" - lokale for ungdomsklubb

 073/21

 Lokale forhandlingar 2021

 

31. august 2021

 

Stian Herøy                                                            

ordførar

 

Dagrun Gunnarson

sekretær

 

31.08.2021

Innkalling av Kommunestyret

Møtedato:         10.12.2020

Møtestad:          Slissøyna/Skarvøyna Fedje fleirbrukshall

Møtetid:             16:30 - 20:00

 

Anne Koppang frå Feddie Distillery kjem til møtet,
ho vil orientera om planar og framdrift for Feddie Distillery.

Presentasjon finn du her

Hugs smittevern!
- Vask hendene
- Hald avstand
- Hald deg heime om du er sjuk

Det vert julemiddag for kommunestyre representantane
på fab.nr. 8 etter møtet.

Eventuelle forfall må meldast til Kristin Handeland per tlf.  56 16 51 18, sms til 90 66 98 31
eller per epost til kristin.handeland@fedje.kommune.no

 

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

 

Sakliste

Saknr

Tittel

 072/20

 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

 073/20

 Godkjenning av møtebok

 074/20

 Referatsaker

 075/20

 Oversending av vedtak i Fedje kontrollutval 45/20- Forvaltningsrevisjon 2020 - 2024

 076/20

 Oversending av vedtak i Fedje kontrollutval - sak 46/20. Plan for eigarskapkontroll 2020 -2024

 077/20

 Val av ny 3. vara til Eldrerådet for perioden 2019 - 2020

 078/20

 Framlegg til vedtak - temaplan for idrett- og friluftsliv 2021-2022 for Fedje kommune

 079/20

 Reform Leve heile livet - fase 3

 080/20

 Fastsetting av strukturen i dagopphald

 081/20

 Den vidare organiseringa av Nordhordland Digitalt

 082/20

 Oppdatering av selskapsavtale for Nordhordland Revisjon IKS

 083/20

 Orientering om Fedje kommune sitt arkivarbeid og digitalt sikringsmagasin for elektroniske arkiv

 084/20

 Avtale om tenesteytingsavtale mellom Fedje kommune og Fedje sokneråd / fellesråd

 085/20

 Pandemiplan for Fedje kommune - framlegg til vedtak

 086/20

 Kontigent stiftinga Kystkultur no!

 087/20

 Revidering av selskapsavtalen for Region Nordhordland Helsehus IKS

 088/20

 Revisjon av selskapsavtale Nordhordland Utviklingsselskap IKS

 089/20

 Spleiselag for sekretærfunksjonen i Nordhordland vassområde

 090/20

 Møteplan for formannskap og kommunestyre vår 2021

 091/20

 Gebyr for tømming av slam i 2021

 092/20

 Gebyr for vatn og kloakk i 2021.

 093/20

 Gebyr for feiing og tilsyn i 2021

 094/20

 Framlegg til ny forskrift for slamtømming for NGIR-området

 095/20

 Betalingssatsar SFO 2021

 096/20

 Betalingssatsar i kulturskulen 2021

 097/20

 Betalingssatsar barnehage 2021

 098/20

 Gebyr for renovasjon i 2021.

 099/20

 Godkjenning av skatteøre og skattesats etter eigedomsskattelova for 2021.

 100/20

 Husleiger i kommunale bustader i 2021

 101/20

 Justering av sats for omsorgsstønad 2021

 102/20

 Justering av satsar for matombringing 2021

 103/20

 Justering av satsar for praktisk bistand - heimehjelp 2021

 104/20

 Justering av satsar for tryggleiksalarm og velferdsteknologi 2021

 105/20

 Kjøp av legepraksis

 106/20

 Oppseiing av avtale med Nordhordland legevakt

 107/20

 Kommunebudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

 

 

3. desember 2020

 

 

Stian Herøy

ordførar

 

Kristin Handeland

sekretær

 

03.12.2020

Tomt for INFLUENSAVAKSINE!

Vi har i år vaksinert langt fleire enn vi pleier, og gjekk i dag tom for vaksinedosar. Vi vil prøve å få tak i fleire dosar, og ber om at alle som ynskjer vaksine, melder frå til helsesjukpleiar Kjersti Torstensen. Ho er på helsestasjonen kvar torsdag og fredag. Vi vaksinerer ikkje fredag 061120

 

Risikogruppene er:

            -Hjartesjuke

            -Lungesjuke

            -Sukkersjuke

-Personar som er svekka av andre grunnar (leversvikt, nyresvikt, alvorlig

nervesjukdom, nedsett immunforsvar, grov overvekt =BMI >40).

-Alle personar over 65 år og gravide i 2. og 3.trim.

            -Dei som bur på institusjon (sjukeheim)

For desse gruppene kan influensa vere ein farleg sjukdom.

 

I tillegg vil vi tilby vaksine til alt helsepersonell. Dette vert betalt av kommunen.

 

Vil du ha vaksine, ta kontakt med leiande helsesjukepleiar Kjersti Nilsen Torstensen på tlf. 56165117 eller 408 02 756 . Vi lagar venteliste.

 

Litt informasjon:

1)    Dei fleste influensaepidemiane kjem i perioden desember- januar

2)    For dei fleste er influensa ein ufarleg, men til tider svært ubehageleg sjukdom (med unnatak av risikogruppene du kan lese om i innleiinga)

3)    Influensavaksinen bør takast seinast 2-3 veker før ein epidemi, og helst før overgangen oktober til desember

4)    Influensavaksinen gjev vern mot influensasjukdom i ca. 3-4 månader og det må takast ny vaksine kvart år.

5)    Dei som har allergi mot egg, kan ikkje vaksinerast mot influensa

6)    Vi vaksinerer ikkje ved akutte infeksjonar

7)    Vanlegaste biverknader er ømheit på stikkstaden, litt feber og lette influensasymptom. Sjeldan allergi.

8)    VAKSINEN GJEV IKKJE VERN MOT VANLEG FORKJØLING.

 

 

Med venleg helsing

 

 

Kommuneoverlege                                                    Leiande helsesjukepleiar

Ernst Horgen                                                             Kjersti Torstensen      

30.10.2020

INFLUENSAVAKSINE ER KOMEN NÅ

Det blir opent for vaksine for risikogruppene i Fleirbrukshallen. Du skal sitje i bilen til du vert henta. Kjem du ikkje med bil, skal vi likevel ta imot deg og finne ein stad du kan vente på vaksine. Du må vente ein ½ time i Fleirbrukshallen etter vaksinen er satt. Viktig: To meter avstand til andre, vaske med sprit, ikkje handhelse, ver heime ved luftvegsinfeksjon.

Vaksinering vert fylgjande dagar;

Torsdag  29.oktober               kl. 0800 – 15:30

Fredag    30.oktober              kl. 0800 – 15:30

Fredag    06.november            kl. 0800 - 15:30

 

Vaksinen vil også i år koste kr. 100.

Risikogruppene er:

            -Hjartesjuke

            -Lungesjuke

            -Sukkersjuke

-Personar som er svekka av andre grunnar (leversvikt, nyresvikt, alvorlig

nervesjukdom, nedsett immunforsvar, grov overvekt =BMI >40).

-Alle personar over 65 år og gravide i 2. og 3.trim.

            -Dei som bur på institusjon (sjukeheim)

For desse gruppene kan influensa vere ein farleg sjukdom.

 

I tillegg vil vi tilby vaksine til alt helsepersonell. Dette vert betalt av kommunen.

 

Vil du ha vaksine ,men kan ikkje møte på dagane over, ta kontakt med leiande helsesjukepleiar Kjersti Nilsen Torstensen på tlf. 56165117 eller 408 02 756

 

Litt informasjon:

1)    Dei fleste influensaepidemiane kjem i perioden desember- januar

2)    For dei fleste er influensa ein ufarleg, men til tider svært ubehageleg sjukdom (med unnatak av risikogruppene du kan lese om i innleiinga)

3)    Influensavaksinen bør takast seinast 2-3 veker før ein epidemi, og helst før overgangen oktober til desember

4)    Influensavaksinen gjev vern mot influensasjukdom i ca. 3-4 månader og det må takast ny vaksine kvart år.

5)    Dei som har allergi mot egg, kan ikkje vaksinerast mot influensa

6)    Vi vaksinerer ikkje ved akutte infeksjonar

7)    Vanlegaste biverknader er ømheit på stikkstaden, litt feber og lette influensasymptom. Sjeldan allergi.

8)    VAKSINEN GJEV IKKJE VERN MOT VANLEG FORKJØLING.

 

 

Med venleg helsing

 

 

Kommuneoverlege                                                    Leiande helsesjukepleiar

Ernst Horgen                                                             Kjersti Torstensen

15.10.2020

Eit hav av moglegheit – TV-aksjonen 2020

Havet er fantastisk. Det er lungene til jorda, og det har gjeve liv til alt levande på planeten vår. Men no er havet truga. Åtte millionar tonn plast hamnar i havet, kvart einaste år. Plasten trugar ikkje berre dyrelivet, men også oss menneske. Med konkrete tiltak der problema er størst skal årets TV-aksjon ta plastproblemet ved rota. Saman skal me redusera plastutsleppa og ta vare på verdshava.

 

«Plast som hamnar i havet blir ikkje brote ned. Han deler seg opp og blir til mikroplast. Dyre- og fiskelivet får dermed plast i systema sine. Som konsekvens av dette får me i oss plast gjennom maten me et og lufta me pustar inn. Gjennomsnittleg fem gram i veka – tilsvarande vekta av eit kredittkort», seier Fylkesaksjonsleiar for TV-aksjonen i Vestland, Marthe Jansen.

TV-aksjonen 2020 er tildelt WWF, og er øyremerka arbeidet dei gjer for å hindra at plast hamnar i verdshava. Midlane skal mellom anna gå til å etablera og betra avfallssystem, samla inn og resirkulera søppel, kutta bruken av unødvendig plast og gje ei opplæring til elevar og lærarar om konsekvensen av plast for helse og miljø.

 

Digitale bøsser

Me er i eit annleis år, som krev annleis løysningar. Det er ein dugnad som pregar verda no,, og denne tek TV-aksjonen sjølvsagt del i. Me har dermed bestemt at årets TV-aksjon blir med digitale bøsseberarar, og ikkje fysiske som går dør-til-dør slik me er van til.

Ønskjer du som privatperson, lag og foreiningar å bli digital bøsseberar kan du melda deg på https://blimed.no/ Når registreringa er fullførd, vil du automatisk få ei ferdiglaga Spleis som er din digitale bøsse. Denne kan du gjøre meir personlig ved å endra namn og bilete om du ønskjer.

Frå 5.oktober blir bøssene aktive, og den digitale bøsseberaren deler bøssa si i nettverka sine, anten via sosiale medium, eller sender ein sms eller epost til kjente og kjære med oppmoding om å gje på bøssa. Les meir om digitale bøsseberarar her: https://blimed.no/dbb

Alle er invitert

Som tidlegare år ønskjer TV-aksjonen å invitera alle i Noreg med på aksjonen. «Kommunar i helie Vestland er også i år med å bidra til at TV-aksjonen blir ein suksess. Det er engasjementet og arbeidet som blir gjort i kvar enkelt kommune som gjer at TV-aksjonen når fram til alle krinkel og krokar av fylket vårt. Denne frivillegheita er me like avhengig av i år som tidlegare år. Dette er nøkkelen til at TV-aksjonen er ein suksess», seier Jansen.

 

I samarbeid med Salaby har TV-aksjonen skapt eit eige undervisningsopplegg for grunnskolen - tilpassa læreplanen. Det er opp til kvar enkelt om ein vil bruka ein skuletime eller ei skuleveka på opplegget.

Næringslivet har også god tradisjon i å engasjera seg for TV-aksjonen. I 2019 samla næringslivet i Noreg inn om lag 32.5 millionar kroner til TV-aksjonen - fordelt på 5700 bidrag. Dei fleste av desse bidraga kjem inn via lokale ringedugnadar.

Lag, organisasjonar, idrett og trussamfunn er alle velkomne til å bidra til TV-aksjonen. For meir informasjon og gode idéar om korleis ein kan bidra, sjå  https://blimed.no/engasjer-deg/

 

 

13.10.2020